Ogłoszenia

REGULAMIN I Gminnego Konkursu na Tradycyjną Palmę Wielkanocną Damnica 2021

REGULAMIN

I Gminnego Konkursu na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

Damnica 2021

I. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy

ul. Wincentego Witosa 13, 76-231 Damnica

Tel. 059 811 28 18, 500 556 550

e-mail: biblioteka.w.damnicy@wp.pl

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica

II. Przedmiot Konkursu:

 • wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

III. Cele Konkursu:

 • popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,
 • podtrzymywanie tradycji obrzędowej okresu wielkanocnego,
 • kształtowanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • pobudzanie aktywności twórczej różnych grup wiekowych,
 • dokumentowanie wzornictwa palm wielkanocnych.

IV. Uczestnicy:

Dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Damnica oraz jej okolic w następujących kategoriach wiekowych:

 • dzieci ze szkół podstawowych – klasy I – IV
 • młodzież ze szkół podstawowych – klasy V-VIII
 • młodzież ze szkół ponadpodstawowych do 18 r. ż.
 • dorośli powyżej 18 r. ż.

Uczestnicy konkursu mogą wykonywać prace indywidualnie bądź grupowo.

V. Prace:

 1. Do konkursu można zgłaszać palmy wykonane własnoręcznie w nawiązaniu do ludowych tradycji.
 2. Przyjmowane do konkursu palmy mogą stanowić zarówno:
 • pracę indywidualną ( dzieci, młodzież, dorośli),
 • pracę zbiorową złożoną, na przykład przez: klasy, grupy szkolne, szkolne koła zainteresowań, kluby, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające  na terenie Gminy Damnica oraz w jej okolicy.
 1. Palma powinna być wykonana z tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych – materiałem zdobniczym mogą być kwiaty wykonane z bibuły, naturalne kwiaty, trawy i rośliny suszone, bądź żywe oraz wstążki.
 2. Rozmiary wykonanych do konkursu palm – min 20 cm, max 2,5 m.
 3. Zgłaszane prace powinny być zaopatrzone w czytelnie napisaną metryczkę z imieniem, nazwiskiem i wiekiem twórcy, a w przypadku prac zbiorowych powinny zawierać imię i nazwisko twórców, opiekuna grupy oraz nazwę placówki delegującej uczestników.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.

VI. Termin dostarczania prac:

27 marca 2021 r. do g. 15.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy

ul. W. Witosa 13, 76-231 Damnica

lub

28 marca 2021 r. Kościół p.w. św. Józefa w Zagórzycy do g. 11.45, Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Damnicy do g. 11.00

Kościół p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Damnie do g. 12.45

VII. Ocena prac i finał konkursu

 1. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy powołuje 3 – osobową Komisję Konkursową.
 2. Ocenie konkursowej podlegają:

– walory artystyczne i estetyczne,

– zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami wykonywania palm.

 1. Dla uczestników przewidziano nagrody indywidualne i zbiorowe za zajęcie miejsc od I do III w każdej kategorii wiekowej.
 2. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród oprócz I, II i III miejsca.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

VIII. Inne

 1. Zgłoszone prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są w Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy, tel. 59 8112 818 i 500556550.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy:
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagród, umieszczenia danych o konkursie w materiałach publikowanych przez Administratora Danych i na jego stronie internetowej oraz promocja Konkursu.
 2. Dane osobowe będą upubliczniane w materiałach i Internecie.
 3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Damnicy

Dorota Nowak