Ogłoszenia

KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

KOMUNIKAT   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując   się   do   decyzji   organów   państwowych   ograniczających   do   pięćdziesięciu liczbę   uczestników   zgromadzeń,   niniejszym   postanawiam,   aby   w   kościołach   i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej   niż   50   osób.   Zbliżając   się   do   ww.   określonej   liczby   wiernych   wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić   osobę/osoby,   która/e   nie   będą   wpuszczały   wiernych   i   informowały   o obowiązujących   zakazach   państwowych.   Należy   wytłumaczyć,   że   te   szczególne środki   ostrożności   mają   na   celu   zapewnienia   bezpieczeństwa,   a   więc   –   pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii –  są wyrazem miłości bliźniego.

Kapłani   proszeni   są   o   przypominanie   wiernym   o   dyspensie   od   obowiązku uczestnictwa   w   niedzielnych   i   świątecznych   Mszach   Świętych,   której   udzieliłem wczoraj   (zob.   Kurenda   nr   11/2020   z   13   marca   2020   r.,   poz.   53,   s.   32)     oraz     o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Proszę   również   aby     przy   zachowaniu   należytych   zasad   higieny   –   kapłani i   nadzwyczajni   szafarze   Komunii   Świętej   odwiedzali   chorych   i   starszych   parafian z  posługą   sakramentalną.   Członkowie   Parafialnych   Oddziałów   Caritas   powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w      niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.

Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę   nawrócenia.   Proszę   wiernych,   aby   w   tym   samym   czasie   w   swoich   rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Proszę   Miłosiernego   Boga   o   zmiłowanie   i   oddalenie   chorób,   a   Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

 Biskup Pelpliński

Pelplin, 13 marca 2020 r.