Ogłoszenia

INFORMACJA O REKRUTACJI DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PELPLINIE

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach przyjęcia na studia na rok akademicki 2019/2020 w ramach drugiego naboru.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 13 września 2019 roku zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
 2. własnoręcznie napisany życiorys,
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale,
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
 6. skrócony odpis aktu urodzenia,
 7. metrykę chrztu i bierzmowania,
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
 9. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,
 10. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
 11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
  warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
 12. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 13 września br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 17 września 2018 roku o godz. 9:00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.